UPSC MPSC IAS preparation logo
SYNERGY STUDY POINT
UPSC and MPSC Coaching Class
आमचे MPSC गुणवंत
MPSC परीक्षा
UPSC MPSC IAS preparation   
   MPSC
UPSC MPSC IAS preparation   
   PSI
UPSC MPSC IAS preparation   
   STI
UPSC MPSC IAS preparation   
Download Documents
आमची पुस्तके

आमचा संपर्क

MPSC द्वारे घेतल्या जाणा-या परीक्षांचे स्वरूप स्पर्धात्मक असल्यामुळे सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन आवश्यक असते. याच अनुषंगाने विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सिनर्जी मध्ये आम्ही सज्ज Help Desk चालू केलेला आहे. त्याची वेळ सकाळी 10:00 ते  सायंकाळी 6:00 अशी आहे. तुम्ही आम्हाला तुमचे प्रश्न विचारू शकता.

आमचे contact Details


  • MPSC साठी: ८९७५७६३४०१, ०२०६५००१०४५
  • UPSC साठी: ९८५०९८१७९६, ०२०६५००१०४५
  • UPSC online Course:८९७५७६०३८३
  • Email: admin@upscmantra.com, support@upscmantra.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/synergystudypoint


आमचे पत्ते:


मुख्य कार्यालय नवीन इमारत
सिनर्जी स्टडी पॉइंट
५९०, शिवम कॉम्प्लेक्स, तिसरी इमारत, नारायण पेठ
एस. एन. डी. टी. कन्याशाळे शेजारी, अप्पा बळवंत चौकाजवळ,
पुणे-४११०३०
सिनर्जी स्टडी पॉइंट
६५९,नारायण पेठ,दुसरा मजला
बाजीराव रस्ता,धारवाडी मिश्रा पेढेवाले च्या शेजारी
अप्पा बळवंत चौक, पुणे-४११०३०

 


Synergy Study Point @ 2015 All Rights Reserved.